Nepřihlášený uživatel

Přihlášení

 

Licenční podmínky

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetového serveru www.aec-data.com (dále jen "AEC-DATA") třetími osobami (dále jen "Podmínky"). Osoby, které navštívily AEC-DATA (dále jen "Uživatelé"). Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem AEC-DATA je společnost SOFTconsult, spol. s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k šíření a poskytování dat.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití AEC-DATA nebo jejich části pro jinou než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele. V těchto případech vždy musí být stránky AEC-DATA uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na AEC-DATA. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru AEC-DATA. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti SOFTconsult, spol. s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu AEC-DATA.

Obsah AEC-DATA

Veškerý obsah AEC-DATA slouží pouze pro informaci. Obsah AEC-DATA byl získán ze zdrojů, které společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah AEC-DATA je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na AEC-DATA musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění. Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na AEC-DATA nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti SOFTconsult, spol. s.r.o. ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah AEC-DATA povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu AEC-DATA.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá AEC-DATA na vlastní riziko. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu AEC-DATA. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním AEC-DATA a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování AEC-DATA a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na AEC-DATA. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na AEC-DATA.

Odkazy a propojení s jinými Internetovými stránkami

Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. neodpovídá za obsah Internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím AEC-DATA, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto Internetových stránkách. Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. neodpovídá za obsah Internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na AEC-DATA, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto Internetových stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. AEC-DATA neodpovídají za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na AEC-DATA mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. jako provozovatel AEC-DATA si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Pokud při užívání AEC-DATA poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele. AEC-DATA má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem: a) použití pro vlastní marketing, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům, b) použití pro personifikaci AEC-DATA a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění. V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností SOFTconsult, spol. s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Hromadné stahování

Software pro hromadné stahování modelů

Více informací